Skip to content

Local Organizing Committee

Publicity and Web Service Team Ramesh Adhikari, Rashmi Manandhar
Administrative Team Manish Prakash, Sudip Bajgain
Logistic Team Vimesh Paudel, Suman Shrestha
Registration Team Kameshwar Sahani, Bimal Chhushyabaga
Technical TeamSantosh Chaudhary, Jenisha Dumaru
Finance TeamMegh Raj Shakya, Arun Deoju
Local Arrangement TeamBuddha Shrestha, Mahesh Raj Bhatt, Raju Bhele
General Secretary Sujan Karki